Положення про службу у справах дітей

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації 

                                                                                       03.09.2018 № 359

 

                              

 

                                                               Положення

про СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (далі – служба) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

2. Служба підпорядкована голові райдержадміністрації, а також підзвітна і підконтрольна службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами  міністерств, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів обласної, районної держадміністрації, рішеннями районної ради а також положенням про службу.

4. Вид служби у справах дітей  та його статус як  юридичної особи публічного права визначаються головою райдержадміністрації.

5. Основним завданням служби є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідної території.

6. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень голів обласної, районної держадміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми;

10) бере участь у погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту дітей, розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником є служба;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) надає методичну допомогу у сфері соціального захисту дітей органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження, а саме:

реалізацію на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей,  запобігання дитячої бездоглядності та  безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми;

координацію зусиль відділів та управлінь райдержадміністрації, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей,  організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог  законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню ними правопорушень;

оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей  у спеціальних виховних  установах Державної пенітенціарної служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів та піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

розробляє і подає на розгляд районній державній адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань  дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також  утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту дітей;

надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в службі, видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

готує акт обстеження умов проживання і виховання дитини та опис її майна, а також потенційних кандидатів в усиновлювачі;

надає висновки про доцільність усиновлення дитини та можливість бути усиновителями;

готує звіти про стан виховання, утримання та розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

проводить перевірку умов проживання і виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників за окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяця після встановлення опіки;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження, а саме:

готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до її компетенції, райдержадміністрації та службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації;

здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту дітей, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання райдержадміністрації та службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації;

організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, відділом поліції  заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

7. Служба  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації , підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

8. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами  місцевого самоврядування, територіальними підрозділами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

              10. Начальник служби:

             1) здійснює керівництво служби, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі;

             2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про службу;

             3) затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

             4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

            5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

            6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

            7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

            8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції служби та розробляє проекти відповідних рішень;

            9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

            10) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови райдержадміністрації;;

            11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції;

            12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

            13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису служби;

            14) здійснює добір кадрів;

            15) організує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців служби;

            16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

            17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

            18) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

            19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

            101. Начальник служби здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у службі у справах дітей Нікольської райдержадміністрації.

            11.  Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або начальником служби у справах дітей  облдержадміністрації.

            12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  служби  визначає голова райдержадміністрації в межах  відповідних бюджетних призначень.

            13. Штатний розпис та кошторис служби затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

14. Служба, утворена як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                                     О.ВНУКОВА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора