Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Дата: 02.05.2020 17:12
Кількість переглядів: 117

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату

районної державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

 

1. Сектор фінансово-господарського забезпечення (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою здійснення фінансово-господарського забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи.

2. Сектор у своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

3.   Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4.    Положення про сектор затверджується головою райдержадміністрації.

5. Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці сектору затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

6.   Посадові обов'язки працівників  сектору  затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

7.    Сектор  не має статусу юридичної особи.

 

2.Основні  завдання

 

Основними завданнями сектору є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату районної державної адміністрації, відділів та секторів районної державної адміністрації, які без статусу юридичної особи з виконання бюджету;

2) складання і своєчасне надання до фінансового управління Нікольської районної державної адміністрації та управління Державної казначейської служби в установлені строки періодичної, квартальної, річної звітності про використання коштів на утримання апарату районної державної адміністрації, відділів районної                     

 

  державної адміністрації та про використання коштів по інших програмах;

3)  відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

4) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

5) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

6)  підготовка інформацій, проєктів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору.

 

3. Основні функції

 

  Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за виконанням актів законодавства України з питань бухгалтерського обліку, організації своєчасного обліку та оплати праці працівників апарату районної державної адміністрації та відділів районної державної адміністрації,які не є юридичними особами;

4) веде облік банківських операцій;

5) нараховує усі види заробітної плати, здійснює нарахування та утримання із заробітної плати усіх видів платежів згідно з чиним законодавством та відображення їх у бухгалтерському обліку;

6) веде розрахунки з підприємствами, установами, організаціями;

7) веде облік по розрахунках з підзвітними особами;

8) здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних засобів;

9) здійснює облік скриньок, товарно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне збереження від Центральної виборчої комісії;

10) своєчасно проводить інвентаризацію, переоцінку та індексацію основних засобів і матеріальних цінностей, інвентаризацію грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

11) здійснює нарахування амортизації на основні засоби;

12) складає кошторис доходів і видатків, плани асигнувань по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації, які не є юридичними особами та інших програмах, у разі необхідності, вносить зміни        до них;

13) складає бюджетні запити по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації, які не є юридичними особами та інших програмах;

14) складає штатний розпис по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації без статусу юридичної особи, в  разі необхідності, вносить зміни до нього;

15) забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

16) забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних  зобов'язань;

17) своєчасно та в повному обсязі проводить перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до фондів соціального напряму, складання та надання періодичної, квартальної та річної звітності до цих фондів;

18) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів стосовно проведення господарських операцій;

19) забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

20) забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

21) забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються  та подаються в процесі казначейського обслуговування;

22) забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

23) організовує чітке матеріально-технічне забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, його заступника, керівника апарату, працівників апарату районної державної адміністрації, відділів районної державної адміністрації, які не є юридичними особами, шляхом (в межах кошторисних призначень):

24) здійснює господарсько-технічні заходи щодо придбання та систематичного оновлення оргтехніки, комп'ютерних систем, технічних засобів пpaцi, обладнання робочих місць керівництва та працівників апарату районної державної адміністрації, відділів районної державної адміністрації, які не є юридичними особами (в межах кошторисних призначень);

25) забезпечує контроль за поточним та капітальним ремонтом службових приміщень районної державної адміністрації, теплового господарства, електроенергетичної системи, засобів телефонного та внутрішнього зв'язку (в межах кошторисних призначень);

26) здійснює забезпечення районної державної адміністрації фірмовими бланками, бланками бухгалтерського обліку, замовлення та придбання папок,   почесних грамот, посвідчень для працівників районної державної адміністрації, виготовлення печаток і штампів (в межах кошторисних призначень);

27) забезпечує підготовку проєктів договорів (в межах кошторисних призначень);

28) вживає заходів щодо економії матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів в апараті районної державної адміністрації, відділах районної державної адміністрації, які не є юридичними особами;

29) здійснює систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

30) передає у встановленому порядку та визначені строки до сектору  управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

31) вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”;

32) виконує інші доручення голови районної державної адміністрації та керівника апарату.

 

4. Права та обов’язки

 

Сектор має право:

1) Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції сектору, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до сектору структурними підрозділами  районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) Запитувати в установленному законодавством порядку від   структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію щодо  бухгалтерського обліку та звітності;

4) Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5) Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

                                               

                                                        

 

                                            Керівництво

 

1. Завідувач сектору повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як один  рік; знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

2. Завідувач сектору є головним бухгалтером, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу. Обов’язки та права начальника сектору визначаються посадовою інструкцією.

3. На період відсутності завідувача сектору фінансово-господарського забезпечення – головного бухгалтера  його обов`язки виконує головний спеціаліст сектору.

4. Завідувач сектору  - головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

2) здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проєкти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере, у разі потреби, участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах структурних підрозділів районної державної адміністрації;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;                                             

 

проведення інших господарських операцій;

7) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову

райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

8) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;

складанням звітності;цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

до


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора