Положення про апарат та структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

Дата: 02.05.2020 16:59
Кількість переглядів: 128

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від  03.03.2020 №  75

  смт Нікольське

 

Про затвердження  Положення про апарат

та   структурні  підрозділи   апарату  

райдержадміністрації
 

У зв’язку з упорядкуванням структури райдержадміністрації, з метою упорядкування функцій  апарату райдержадміністрації, керуючись ст. 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженням голови райдержадміністрації  від 05 грудня 2019 року № 344 «Про  структуру райдержадміністрації», Регламентом роботи  райдержадміністрації затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації   від 10 червня 2016 № 173 «Про затвердження Регламенту роботи Нікольської райдержадміністрації»:

1.  Затвердити Положення про:

1)  апарат райдержадміністрації;

2) сектор управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового  розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації;

3) сектор з документообігу, контролю та звернень громадян апарату райдержадміністрації;

    4)   сектор фінансово-господарського забезпечення аппарату райдержадміністрації;

5) сектор правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

6)    відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації   від  30 травня 2018 року № 207 «Про затвердження положення про  апарат та структурні підрозділи  апарату Нікольської  райдержадміністрації».

                                                                                                        
 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                                А.ВЕСЬОЛКІНА

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                                                          03.03.2020  № 75

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Нікольської  районної державної адміністрації

 

  1. Загальні засади

  1) Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) утворюється головою районної державної адміністрації в межах  виділених  бюджетних коштів, є структурним  підрозділом  районної  державної адміністрації,  що здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, надає методичну та практичну допомогу виконавчим комітетам селищної  та сільських рад.

2) До складу Апарату входять:

сектор управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних;

сектор з документообігу, контролю та звернень громадян;

сектор  фінансово-господарського забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців;

сектор правової роботи, запобігання та виявлення корупції.

3) Апарат  у  своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Законом України «Про державну службу». іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом роботи районної державної адміністрації та  цим Положенням.

4) Положення про Апарат затверджує голова районної державної адміністрації  за  поданням  керівника апарату районної державної адміністрації.

5) Апарат  у  процесі  виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, районною радою, а також з виконавчими комітетами селищної та сільських рад.

6) Організація роботи Апарату здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної державної адміністрації  та  Положення про апарат районної державної адміністрації.

7) Робота Апарату проводиться згідно з відповідними планами роботи районної державної адміністрації  та структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, затверджених у встановленому порядку.

8) Фінансове забезпечення Апарату здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

          9) Для реалізації завдань Апарат має право:

залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проєкти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції Апарату.

2. Завдання та функції Апарату.

1) Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови, першого заступника, заступника голови, накази керівника апарату районної державної адміністрації;

систематично перевіряє виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень  районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними  до районної державної адміністрації   доповідей, інформації та інші матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

здійснює опрацювання проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації; за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції Апарату;

опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проєкти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

організує підтримку, забезпечує взаємодію місцевих рад, закладів,          установ та організацій району з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;                                                

 

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації  про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих  районній державній адміністрації  районною радою;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, Апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступником, керівником апарату районної державної адміністрації, внесення змін до Регламенту роботи районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, інших питань діяльності районної державної адміністрації, що подаються на розгляд голові районної державної адміністрації;

здійснює роботу з питань запобігання корупційним проявам в                             районній державній адміністрації;

аналізує рішення виконавчих комітетів  селищної  та сільських рад, накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність їх чинному законодавству;

за дорученням голови аналізує роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки і проведення  виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, проведення зборів з активом району, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;

організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом                        районної державної адміністрації звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги  і зауваження громадян;

забезпечує в межах своїх  повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою в процесі  поточної діяльності;

проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації. Перевіряє стан цієї роботи в  управліннях, відділах та

 

                                                   

інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

готує матеріали з нагородних питань;

надає методичну допомогу створеним головою  районної державної адміністрації консультативно-дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

забезпечує ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації в районних засобах масової інформації та на веб-сайті районної державної адміністрації;

вживає заходи щодо забезпечення реалізації в районної державної адміністрації Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»;

виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації, заступника голови та керівника апарату  районної державної адміністрації.

3. Структура Апарату.

1) Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який  призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до  вимог Закону України «Про державну службу» і  працює під  безпосереднім керівництвом голови районної державної адміністрації.

2) У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов'язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації  за рішенням керівника апарату райдержадміністрації.

3) Структуру Апарату затверджує голова районної державної                                адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання апарату.

4) Працівники Апарату призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

4.   Керівник   апарату   районної    державної    адміністрації  –  керівник державної   служби:

1) Здійснює повноваження керівника державної служби в Апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділів безі статусу юридичних осіб публічного права.

2) Організовує роботу Апарату районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

3) Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації; опрацювання у відповідних підрозділах районної державної адміністрації проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та подання їх на підпис.

4) Затверджує  посадові інструкції працівників Апарату районної державної адміністрації.                 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора