Положення про сектор управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних

Дата: 02.05.2020 16:51
Кількість переглядів: 130

ПОЛОЖЕННЯ

про  сектор  управління  персоналом,  інформаційної  діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату  районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

 1. сектор управління персоналом, інформаційної  діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації;
 2. у своїй діяльності сектор підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації – керівнику державної служби;
 3. у своїй  діяльності   сектор  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики, Мінюсту, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації та цим Положенням;
 4. положення про сектор затверджується головою райдержадміністрації;
 5. структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації;
 6. посадові обов'язки працівників  сектору  затверджує керівник апарату райдержадміністрації;
 7. сектор  не має статусу юридичної особи;
 8. сектор  має свою печатку без зображення гербу із зазначенням назви сектору, необхідну для роботи сектору.

 

2. Основні завдання

 

Основними  завданнями  сектору є:

 1. забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних  в райдержадміністрації;
 2. добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. виконує інші функції, передбачені законодавством;
 3. спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації.
 4. організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови та колегії райдержадміністрації;
 5. здійснення аналітичної та організаційної роботи;
 6. забезпечення планування роботи райдержадміністрації, її колегії відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Положення про колегію райдержадміністрації;
 7. забезпечення взаємодії з виконкомами селищної та сільських рад, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, громадськими формуваннями з питань організаційної роботи, узагальнення і поширювання їх позитивного досвіду роботи;
 8. проведення аналітичної та методичної роботи з організаційних, кадрових питань у виконкомах селищної та сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації;
 9. удосконалення форм і методів організаційної роботи виконкомів селищної та сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрації;
 10. організаційне забезпечення перебування в районі посадових осіб вищого рівня, робочих поїздок голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;
 11. задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення реалізації державної політики в сфері внутрішньої та інформаційної політики;
 12. аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;
 13. сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації;
 14. інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;
 15. здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;
 16. сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
 17. збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;
 18. виконання інших завдань, функцій, передбачених законодавством.

      

3. Основні функції

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1. забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;
 2. вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;
 3. планує роботу з персоналом в районній державній адміністрації;
 4. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом та вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;
 5. здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії райдержадміністрації;
 6. у межах своєї компетенції бере участь у розроблені штатного розпису і структури районної державної адміністрації та її апарату;
 7. надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу районної державної адміністрації;
 8. у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації;
 9. разом з іншими структурними підрозділами:

вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, керівників підпорядкованих установ;

планує переміщення по службі державних службовців районної державної адміністрації з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації та відповідних посад у структурних підрозділах райдержадміністрації, призначення на які здійснюються головою районної державної адміністрації;

вивчає потреби та вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

організовує роботу щодо стажування персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи;

 1. організовує проведення внутрішніх навчань персоналу апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;
 2. розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 3. у межах компетенції та за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 4. надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;
 5. забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;
 6. організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;
 7. здійснює ведення обліку особових справ та забезпечує захист персональних даних;
 8. здійснює обчислення стажу роботи та державної служби;
 9. веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 10. забезпечує громадсько-політичний аналіз і проєктування,
  функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення, здійснює оцінку громадсько-політичної ситуації в районі, у тому числі можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
 11. забезпечує інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про суспільно-політичний, соціально-економічний, науково-технічний розвиток району;
 12. забезпечує    функціонування   системи    постійного    моніторингу громадсько-політичних   настроїв   населення   та оцінки суспільно-політичної ситуації  у  регіоні.
             22)  узагальнює     громадську  думку   та    реагування    різних    верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків  прийнятих  соціальних   та  політичних  рішень.
            23)   здійснює  а
  наліз,   узагальнення  та прогноз  розвитку  ситуації в інформаційному просторі регіону.
            24 ) сприяє  реалізації конституційного права громадян на свободу слова та  безперешкодній діяльності засобів масової інформації.
            25)  аналізує  та узагальнює   інформацію   про ситуацію   в інформаційному  просторі   шляхом   моніторингу  інтернет-ресурсах, засобах масової   інформації.                      
 1. здійснення   моніторингу    засобів   масової   інформації  з    метою виявлення  критичної  інформації  про роботу органів виконавчої влади району та  забезпечує   відповідне   реагування  на  них;

        27)  підготовка  пропозицій   про   вдосконалення   системи   управління 

інформаційною  сферою  району,  її інфраструктури, розроблення  заходів  щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

         28) реалізація   державної   політики  у  сферах  електронної   демократії, розвитку   інформаційного   суспільства   та   цифрового  розвитку;

        29) забезпечення на рівні  райдержадміністрації управління та використання інформації як активу, шляхом обробки даних, інформаційного обміну чи іншими способами;

         30) аналіз інформації, якою володіє райдержадміністрація з метою автоматизації та/або перегляду, спрощення чи скасування окремих адміністративних процесів/процедур, передбачених законодавством під час реалізації владних повноважень або виконання завдань керівництва;

        31) забезпечення захисту персональних даних.

 

4. Права та обов’язки

 

Сектор  має право:

 1. взаємодіяти з структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
 2. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;
 3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;
 4. за дорученням керівника апарату райдержадміністрації:

представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

 

5. Взаємовідносини, зв'язок

 

Сектор  під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

6. Керівництво

 

 1. сектор очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу»;
 2. на посаду завідувача сектору та головного спеціаліста  призначаються особи з рівнем професійної компетентності, необхідним для виконання завдань на відповідній посаді;
 3. Завідувач сектору:

 здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на сектор, визначає функції та ступінь відповідальності працівників сектору;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у секторі;

 розподіляє обов'язки сектору та контролює їх виконання;

 координує та контролює діяльність служб персоналу структурних підрозділів районної державної адміністрації;

планує роботу  сектору  та проводить аналіз стану її виконання;

організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції  сектору;

виконує інші доручення голови райдержадміністрації та керівника апарату  райдержадміністрації.

 

7. Матеріально-технічне забезпечення

 

 1. сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету;
 2. структура та чисельність працівників сектору затверджується відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на  сектор  завдань і функцій.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                         А.ПЛАХОТНАЯ

 

 

Положення про  сектор  управління  персоналом,  інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних районної державної адміністрації розроблено сектором управління персоналом , інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

 

 

Завідувач сектору                                                                   С.РОЩУПКІНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора